Stanovy

 Stanovy zapsaného spolku


Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s.

 

Název spolku:
Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s.

Sídlo:
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

 

Stanovy_Komory

 
Preambule


Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s. (dále jen Komora), je profesní organizace tlumočníků českého znakového jazyka a osob, které se o tuto problematiku zajímají. Jejím hlavním úkolem je hájit zájmy tlumočníků českého znakového jazyka. Komora si klade za cíl trvale zvyšovat úroveň a kredit profese tlumočení českého znakového jazyka, aby naplnila právo Neslyšících na plnohodnotnou komunikaci v jejich přirozeném jazyce, jazyce znakovém, a aby zajistila kvalitu tlumočení na úrovni, jaká je obvyklá ve vyspělých zemích. Komora se dále ustavuje, aby hájila zájmy všech svých členů na veřejnosti, zejména pak profesní a pracovně právní zájmy svých členů řádných. Komora zastupuje své členy při jednání se státními orgány, organizacemi a institucemi, které se zabývají zprostředkováním tlumočnické práce, organizacemi a institucemi, které se podílejí na odborné přípravě tlumočníků a s těmi institucemi a klienty, kteří profesionální práci tlumočníků využívají.


Čl. 1
Působnost Komory


Komora působí na celém území České republiky.


Čl. 2
Cíle Komory


Mezi cíle činnosti Komory patří:
– hájit zájmy tlumočníků českého znakového jazyka;
– zvyšovat úroveň profesionálního tlumočení pro neslyšící v České republice;
– navazovat, udržovat a rozvíjet vztahy s organizacemi stejného a podobného zaměření na národní a mezinárodní úrovni;
– zvyšovat všeobecnou informovanost o tlumočení pro neslyšící a souvisejících otázkách;

 
Čl. 3
Činnost Komory


Náplň činnosti Komory odpovídá jejím cílům dle čl. 1 těchto Stanov. Činnost je rozdělena na hlavní a vedlejší.


I. Hlavní činnost


Hlavní činnost Komory spočívá v realizaci aktivit, které přímo naplňují cíle spolku. Jedná se zejména o tyto aktivity:


– prosazování profesních zájmů tlumočníků českého znakového jazyka u orgánů státní správy, u vzdělávacích institucí a dalších subjektů, které mají vliv na vykonávání tlumočnické profese;
– účast na jednáních a diskuzích o koncepci tlumočnických služeb, tj. zejména o ukotvení tlumočnické profese v české legislativě, o nastavení a udržování standardů vzdělávání tlumočníků českého znakového jazyka v ČR, o systému poskytování tlumočnických služeb v ČR a o dalších aktuálních otázkách oblasti tlumočení českého znakového jazyka;
– šíření informací o tlumočení českého znakového jazyka a o otázkách s tím souvisejících prostřednictvím vlastní publikační činnosti, využívání audiovizuálních médií a pořádání vzdělávacích a osvětových akcí;
– usilování o zajištění podmínek pro realizaci kvalitního vzdělávání pro tlumočníky českého znakového jazyka dostupného v celé ČR;
– vlastní vzdělávací činnost směřovaná tlumočníkům českého znakového jazyka;
– usilování o spolupráci s českými i zahraničními organizacemi a institucemi, které se zabývají přímo oblastí tlumočení znakových jazyků nebo oblastmi souvisejícími.
– průběžné zjišťování potřeb tlumočníků a jejich klientů;
– poskytování odborného poradenství v souvislosti s tlumočnickou činností;


II. Vedlejší činnost


Vedlejší činnost Komory spočívá v realizaci aktivit, které různým způsobem podporují činnost hlavní. Jedná se o aktivity, které stanoví Valná hromada nebo Rada Komory a které mají pozitivní vliv na dosažení cílů Komory.

 
Čl. 4
Formy členství


Komora sdružuje fyzické osoby, které poskytují tlumočnické služby zprostředkující komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími osobami, a dále osoby, které s tlumočnickou profesí sympatizují a tlumočnickou práci podporují. Členství v Komoře je dobrovolné.


I. Řádné členství


Řádným členem Komory může být fyzická osoba starší 18 let, která vykonává tlumočnickou popř. překladatelskou činnost, a splňuje všechny podmínky dané čl. 5 II. těchto Stanov.


II. Přidružené členství


Přidruženým členem Komory může být fyzická osoba starší 18 let, která splňuje všechny podmínky dle čl. 5 II. těchto Stanov.

 
III. Čestný člen


Čestným členem Komory je fyzická osoba, která zásadním způsobem přispěla nebo přispívá k rozvoji tlumočnické profese a k naplňování cílů Komory, anebo se významně zasloužila o šíření dobrého jména Komory.

 
Čl. 5
Práva a povinnosti členů

I. práva členů


a) práva řádných členů


– aktivně se podílet na činnosti Komory, vyslovovat své názory, vznášet návrhy, náměty a připomínky v záležitostech týkajících se činnosti a fungování Komory;
– účastnit se zasedání Valné hromady a hlasovat dle čl. 8 I. d) těchto Stanov;
– na základě plné moci být zastoupen na zasedání Valné hromady jiným členem Komory dle čl. 8 I. d) těchto Stanov;
– být informován o činnosti a hospodaření Komory;
– odebírat informační zdroje Komory, dostávat zápisy ze zasedání Valné hromady a na požádání nahlížet do veřejného archivu Komory;
– volit zástupce do orgánů Komory a být volen do všech orgánů Komory;
– podávat návrh na svolání Valné hromady dle čl. 8 I. c) těchto Stanov
– být zproštěn povinnosti platby jednoho ročního členského příspěvku ze sociálních důvodů nebo při narození dítěte.
– být zařazen do databáze tlumočníků Komory


b) práva přidružených členů


– aktivně se podílet na činnosti Komory, vyslovovat své názory, vznášet návrhy, náměty a připomínky v záležitostech týkajících se činnosti a fungování Komory;
– účastnit se zasedání Valné hromady a hlasovat dle čl. 8 I. d) těchto Stanov;
– na základě plné moci být zastoupen na zasedání Valné hromady jiným členem Komory dle čl. 8 I. d) těchto Stanov;
– být informován o činnosti a hospodaření Komory;
– odebírat informační zdroje Komory, dostávat zápisy ze zasedání Valné hromady a na požádání nahlížet do veřejného archivu Komory.
– volit zástupce do orgánů Komory a být volen do všech orgánů Komory;


c) práva čestných členů


– aktivně se podílet na činnosti Komory, vyslovovat své názory, vznášet návrhy, náměty a připomínky v záležitostech týkajících se činnosti a fungování Komory;
– účastnit se zasedání Valné hromady;
– být informován o činnosti a hospodaření Komory;
– odebírat informační zdroje Komory, dostávat zápisy ze zasedání Valné hromady a na požádání nahlížet do veřejného archivu Komory.

 
II. povinnosti členů


a) povinnosti řádných a přidružených členů


– znát a dodržovat Stanovy Komory, jejichž nedílnou součástí je Etický kodex tlumočníka Komory;
– seznamovat se s vnitřními směrnicemi a předpisy Komory a respektovat je;
– podle svých možností se aktivně podílet na fungování a rozvoji Komory;
– svým chováním a jednáním hájit zájmy Komory a profese tlumočení českého znakového jazyka, odpovědně v Komoře vykonávat svěřené a přijaté funkce, pokud tomu nebrání závažné důvody;
– platit roční členský příspěvek dle čl. 7 těchto Stanov.


b) povinnosti čestných členů nejsou stanoveny


Čl. 6
Vznik a zánik členství


O přijetí či nepřijetí řádného nebo přidruženého člena rozhoduje Rada Komory v rámci přijímacího řízení na základě vyplněné přihlášky uchazeče. O udělení čestného členství rozhoduje Valná hromada. O přijetí čestného členství rozhoduje kandidát schválený Valnou hromadou.


Členství zaniká:


a) ze strany člena písemným oznámením o ukončení jeho členství v Komoře nebo jeho úmrtím;


b) ze strany Komory na základě hlasování členů Rady, a to v případě, že člen neplní či porušuje povinnosti zakotvené ve Stanovách Komory (viz čl. 5 II.). Hlasování se musí zúčastnit všichni členové Rady, zánik členství musí odsouhlasit jejich
nadpoloviční většina. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 30 pracovních dnů od doručení rozhodnutí Rady Komory. Odvolání projedná Valná hromada na svém nejbližším zasedání. V případě, že člen podá odvolání, jeho členství do rozhodnutí Valné hromady trvá. O ukončení členství člena Rady ze strany Komory rozhoduje Valná hromada.

 
Čl. 7
Členské příspěvky


Výši pravidelného ročního členského příspěvku určuje Valná hromada. Členský příspěvek je stanoven samostatně za řádné členství a samostatně za přidružené členství. Poplatek platí členové do data stanoveného Radou Komory. Čestné členství je od příspěvku zproštěno.


Čl. 8
Organizační struktura Komory

I. Valná hromada


a) statut Valné hromady
Valná hromada je nejvyšším orgánem Komory složeným z řádných a přidružených členů Komory.


b) činnost Valné hromady
Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech týkajících se Komory. Mimo jiné volí členy Rady, Revizní komise a Komise pro Etický kodex, schvaluje Stanovy a rozhoduje o zániku Komory. Na Valné hromadě může být na návrh nadpoloviční většiny přítomných členů vznesena otázka důvěry ke členům Rady Komory nebo ke členům Revizní komise. Stanovy Komory může Valná hromada změnit na návrh Rady Komory nebo některého z členů Komory dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Má-li Valná hromada jednat o změně Stanov Komory nebo o zániku Komory, musí o tom být členové uvědoměni v pozvánce na jednání Valné hromady.
Veškerá rozhodnutí Valné hromady jsou závazná pro všechny členy a orgány Komory. Rozhodnutí Valné hromady jsou zapsána v zápise ze zasedání Valné hromady a jsou platná bezprostředně po schválení Valnou hromadou (pokud samotné rozhodnutí nestanoví jinak).


c) zasedání Valné hromady
Zasedání Valné hromady svolává Rada Komory nejméně jednou ročně, a to nejméně 30 dní před stanoveným datem zasedání Valné hromady. Valnou hromadu může svolat také Revizní komise nebo nejméně jedna pětina řádných členů Komory, a to nejméně 30 dní před stanoveným datem zasedání Valné hromady.


d) usnášení Valné hromady
Valná hromada je schopna usnášení, dostaví-li se nejméně jedna polovina řádných členů Komory. Hodinu po zahájení je Valná hromada schopna usnášení při jakémkoliv počtu přítomných členů. Není-li v těchto Stanovách uvedeno jinak, rozhoduje Valná hromada prostou většinou hlasů všech přítomných členů. Při hlasování může být nepřítomný člen zastoupen pouze jiným přítomným členem na základě plné moci.


II. Rada


a) statut Rady Komory
Rada Komory je správní a řídící orgán Komory. Rada spravuje a řídí Komoru mezi jednotlivými zasedáními Valné hromady.

b) činnost Rady Komory
Rada svým jednáním dbá na zachování a podporu činnosti Komory ukotvené v těchto Stanovách (viz čl. 3) a činnosti určené Valnou hromadou.


Veškerá rozhodnutí Rady jsou platná ode dne následujícího po dni schválení rozhodnutí Radou (pokud samotné rozhodnutí nestanoví jinak) a jsou zaznamenána v zápisech ze schůzí Rady, které jsou zveřejněny členům. Ze své činnosti se Rada zodpovídá Valné hromadě.

c) složení Rady Komory
Rada je pětičlenná. Členové Rady jsou voleni v tajném hlasování Valnou hromadou ze seznamu kandidátů z řad řádných a přidružených členů Komory. Seznam kandidátů je vytvořen na základě návrhů členů a se souhlasem příslušného kandidáta.
Nastane-li situace, kdy je počet členů Rady nižší, než je určeno těmito Stanovami, Rada chybějící počet členů doplní kooptací z řad řádných a přidružených členů Komory.


Členové Rady na svém prvním zasedání ze svého středu volí:
– v prvním kole tajné volby předsedu Komory;
– v druhém kole tajné volby místopředsedu Komory.


Členství v Radě zaniká ze strany člena Rady písemným oznámením o ukončení jeho členství v Radě nebo odvoláním na základě hlasování Valné hromady. Funkční období Rady je dvouleté.


d) usnášení Rady Komory
Setkání Rady svolává a odvolává předseda nebo místopředseda Komory nejméně 48 hodin před jejím konáním. Rada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Rada se schází podle potřeby, nejméně však desetkrát za rok.


III. Revizní komise


a) statut Revizní komise
Revizní komise je kontrolním orgánem Komory.


b) činnost Revizní komise
Revizní Komise provádí revizi účetnictví, sleduje průběh rozhodovacích procesů a nakládání s lidskými, hmotnými i finančními zdroji v souladu s vůlí Valné hromady, Stanovami a platnou legislativou. V rámci své činnosti mají členové Revizní komise právo nahlížet do veškeré dokumentace Komory.
Revizní komise provádí šetření dle potřeby na základě svého rozhodnutí nebo zadání Valné hromady. Pro aktuální potřeby Komory provádí šetření na žádost Rady. Minimálně jedenkrát ročně předkládá Valné hromadě a Radě výsledky svého šetření v podobě písemné zprávy o šetření Revizní komise. Ze své činnosti se zodpovídá Valné hromadě.

c) složení Revizní komise
Revizní komise je tříčlenná. Členové Revizní komise jsou voleni Valnou hromadou ze seznamu kandidátů z řad řádných a přidružených členů Komory, jež nejsou pro funkční období volené Revizní komise zvoleni do Rady Komory. Seznam kandidátů je vytvořen na základě návrhů členů a se souhlasem příslušného kandidáta.
Nastane-li situace, kdy je počet členů Revizní komise nižší, než je určeno těmito Stanovami, Revizní komise chybějící počet členů doplní kooptací z řad řádných a přidružených členů Komory.
Revizní komise na svém prvním setkání volí ze svého středu předsedu Revizní komise. Z tohoto prvního setkání vyhotoví zápis, který volbu dokládá.
Členství v Revizní komisi zaniká ze strany člena Revizní komise písemným oznámením o ukončení jeho členství v Revizní komisi nebo odvoláním na základě hlasování Valné hromady. Funkční období Revizní komise je dvouleté.

 
IV. Komise pro Etický kodex


a) statut Komise pro Etický kodex
Komise pro Etický kodex je orgán kompetentní k řešení stížností souvisejících s porušováním Etického kodexu členy Komory.

b) činnost Komise pro Etický kodex
Komise pro Etický kodex řeší stížnosti na členy Komory související s dodržováním Etického kodexu (viz čl. 13 těchto Stanov). Postup pro podání stížnosti a její řešení je dán samostatným vnitřním předpisem Komory, tj. Kárným řádem Komory. Výsledky svého šetření Komise pro Etický kodex předkládá Radě Komory a Valné hromadě. Zodpovídá se Valné hromadě.

c) složení Komise pro Etický kodex
Komise pro Etický kodex je pětičlenná. Tři stálí členové Komise pro Etický kodex jsou voleni Valnou hromadou ze seznamu kandidátů z řad řádných a přidružených členů Komory. Další dva členové jsou jmenováni pro šetření aktuální stížnosti podle Kárného řádu.
Nastane-li situace, kdy je počet stálých členů Komise pro Etický kodex nižší, než je určeno těmito Stanovami, Rada Komory chybějící počet členů doplní kooptací z řad řádných a přidružených členů Komory.
Na svém prvním setkání volí tři stálí členové ze svého středu předsedu Komise pro Etický kodex. Z tohoto prvního setkání vyhotoví zápis, který volbu dokládá.
Stálé členství v Komisi pro Etický kodex zaniká ze strany člena Komise pro Etický kodex písemným oznámením o ukončení jeho členství v Komisi pro Etický kodex nebo odvoláním na základě hlasování Valné hromady. Funkční období Komise pro Etický kodex je dvouleté.

 
Čl. 9
Statutární orgány Komory


Statutárními orgány Komory jsou předseda a místopředseda Komory, z nichž každý jedná samostatně. Rada Komory může určit další osoby, které budou mít právo jednat za Komoru v určených záležitostech.


Čl. 10
Zásady hospodaření s příjmy


Veškeré příjmy Komory mohou být používány pouze v souladu s cíli Komory.
Rada zajistí zpracování Výroční zprávy obsahující mimo jiné informace o hospodaření Komory. Výroční zpráva je volně k dispozici všem členům Komory, přispěvatelům i veřejnosti. Výroční zpráva musí být zveřejněna nejpozději do 30. června následujícího roku.

 
Čl. 11
Zánik Komory


K zániku Komory dochází na základě rozhodnutí Valné hromady, která je svolána za účelem rozhodnutí o zániku Komory. Zánik Komory může Valná hromada odsouhlasit dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Při zániku Komory rozhodne Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání v souladu s platnými právními předpisy.

 
Čl. 12
Účinnost stanov


Toto nové úplné znění stanov Komory, přijaté Valnou hromadou Komory, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 
Čl. 13
Etický kodex tlumočníka

Etický kodex České komory tlumočníků znakového jazyka určuje základní povinnosti a práva jejích tlumočníků při výkonu tlumočnické profese a v souvislosti s ním.
Je vytvořen za účelem naplnění práv všech klientů na plnohodnotnou komunikaci a platí v situacích, které nejsou jinak regulovány zákony nebo jinými právními předpisy.


Komora stanovila tyto základní principy etického chování:


• Tlumočník je osoba, která v rámci své profese převádí za úplatu smysl sdělení z výchozího jazyka do jazyka cílového. Je prostředníkem mezi dvěma osobami, které by se bez něj nedorozuměly. Tlumočník se nesnaží být aktivním účastníkem komunikace.
• Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem a kvalifikaci. Tlumočník je povinen se na tlumočení řádně a včas připravit. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu své práce.
• Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv situaci, v jejímž rámci tlumočí.
• Tlumočník je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co se dozví během tlumočení a přípravy na ně, včetně identity svých klientů.
• Tlumočník nezaujímá k tlumočené situaci ani ke klientům osobní postoje a nehodnotí je.
• Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, pohlaví, věk, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, rozumovou úroveň, pověst a smýšlení.
• Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj nevhodných pracovních podmínek nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení, a mohl tak poškodit některou ze zúčastněných osob včetně sebe.
• Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese v případech, že má podezření na aktivity, které jsou v konfliktu se zákonem nebo porušují lidská práva.
• Tlumočník sleduje vývoj své profese u nás i ve světě, vzdělává se a soustavně zvyšuje svou profesionální úroveň.
• Tlumočník spolupracuje s ostatními kolegy při prosazování a obhajobě společných profesních zájmů.
• Tlumočník dbá na to, aby nepoškodil svým jednáním dobré jméno svého kolegy, Komory nebo tlumočnické profese.
• Tlumočník zná Etický kodex Komory a dodržuje ho. Porušení pravidel Etického kodexu může vést až k vyloučení tlumočníka z Komory, a to na základě rozhodnutí Komise pro Etický kodex.

 


Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s.


V Praze 7. prosince 2013