Historie

Komora vznikla dne 20. prosince 2000 v reakci na neutěšenou situaci v tlumočení pro neslyšící v České republice. Zakládajícími členy Komory byli Jiří Janeček, Gabriela Houdková, Fedor Krajčík, Eva Březinová a Jana Servusová. Prvním předsedou byl zvolen Jiří Janeček, který vedl Komoru až do prosince 2005. Díky těmto lidem vznikla organizace, která se brzy stala útočištěm pro mladé a nadějné tlumočníky, jenž si kladli za cíl aktivně zvyšovat úroveň tlumočení pro neslyšící tak, aby právo na poskytování kvalitně zprostředkované komunikace mohlo být uplatňováno pro všechny lidi se ztrátou sluchu u nás.

  

 

 

 

 

Milníky Komory

20. 12. 2000 – založení České komory tlumočníků znakového jazyka; zakládající členové – tlumočníci znakového jazyka – se snaží upozornit na profesi tlumočníka svou osobní aktivní činností; předsedou Komory je zvolen Jiří Janeček

2001 – Komora je zatím působištěm jen několika mála mladých lidí sympatizujících s cíli Komory; stává se přidruženým členem mezinárodní organizace Evropské fórum tlumočníků znakového jazyka

2002 – Komora rozšiřuje svou členskou základnu, začíná sdružovat především nadšené studenty a mladé tlumočníky, kteří společně přemýšlejí o dlouhodobějších aktivitách a celkovém odborném směrování Komory

   

 

 

2003 – Komora se stává řádným členem mezinárodní organizace Evropské fórum tlumočníků znakového jazyka; poprvé je tlumočen charitativní koncert Podepsáno srdcem, úspěšně začíná projekt pro Tlumočník očima neslyšícího dítěte, který obohacuje okruh vzdělávacích aktivit neslyšících dětí a zajišťuje informovanost o tlumočnických službách již na základních školách; premiéra prvního stínově tlumočeného představení Tracyho tygr, kdy každý herec má svého tlumočníka

2004 – Komora má již přes padesát členů; zahájení Certifikačního vzdělávacího programu jako komplexního vzdělávacího programu pro tlumočníky pro neslyšící u nás; Televizní klub neslyšících o představení Tracyho tygr; premiéra zónově tlumočeného představení V melounovém cukru, během něhož každý z tlumočníků tlumočí dění na své polovině jeviště; oficiální spolupráce na tlumočení při realizaci projektu Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící v rámci programu Leonardo da Vinci Evropské unie

 

2005 – oslavy 5. výročí založení Komory; premiéra staticky tlumočeného představení Perfect Days a stínově tlumočeného představení Růže pro Algernon; úspěšně stále pokračuje projekt Tlumočník očima neslyšícího dítěte s novou řadou didaktických materiálů; uskutečnění 16 seminářů v rámci Certifikačního vzdělávacího programu

2006 – volba nové předsedkyně Nadi Dingové; pořádání výročního zasedání a konference Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka, kterou navštívilo přes sto padesát zahraničních tlumočníků pro neslyšící z celého světa; zahájení projektu JPD 3 – Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny; premiéra staticky tlumočeného představení Frida K. a experimentálně tlumočeného představení Zahrada, kdy tlumočníci vystupují zároveň v rolích herců

 

2007 – premiéra staticky tlumočených představení Romeo a Julie a Zánik domu Usherů a experimentálně tlumočeného představení Jonathan Livingstone Racek; uskutečnění 20 seminářů v rámci Certifikačního vzdělávacího programu; pořádání konference Tlumočník jako most mezi slyšícím lékařem a neslyšícím pacientem

2008 – ukončení projektu JPD 3 – Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny, díky němuž vznikly vzdělávací materiály pro tlumočníky ve všech třech profesích v podobě knih a CD-ROMů; DVD Prstová abeceda v českém znakovém jazyce – praktická cvičení z projektu JPD 3 získalo ocenění Národního centra distančního vzdělávání; premiéra stínově tlumočeného představení Svou vlastní ženou a staticky tlumočeného představení O pejskovi a kočičce; spolupráce na divadelních představeních Smích černé medúzy a Pod hladinou ticha; tlumočení filmu Kdopak by se vlka bál, v němž každá hlavní postava má svého tlumočníka; uskutečnění 29 seminářů v rámci Certifikačního vzdělávacího programu; spolupráce s Evropským fórem tlumočníků znakového jazyka na týdenní letní škole EFSLI Summer School, kde se účastníci učili tlumočit mezi angličtinou a svými národními znakovými jazyky; Komora je nepochybně profesní organizací 

 

2009 – premiéra dvou tlumočených divadelních představení: staticky tlumočené hry Manželské vraždění a experimentálně tlumočeného představení U výčepu; tlumočení dvou koncertů rockové skupiny Standby a charitativního koncertu Podepsáno srdcem; realizace 27  seminářů v rámci Certifikačního vzdělávacího programu, 4 víkendových a 2 letních intenzivních kurzů, 2 průběžných kurzů praktických cvičení, kurzu mezinárodního znakového systému pro neslyšící tlumočníky a kurzu českého znakového jazyka pro maminky; spuštění WEBliku, internetové televize pro neslyšící děti a mládež, jejich rodiče a tlumočníky; úspěšná účast zástupců Komory na výročním zasedání a konferenci EFSLI v Tallinnu a vytvoření DVD Preventing Burnout Syndrome in Interpreting Profession, inspirovaného přenáškou zástupců Komory zaměřenou na situace, kdy tlumočník nezvládá stres

  

 

2010 – Spolupráce na projektu Eurosign Interpreter, který je realizován s University of Sussex (Velká Británie), University of Hamburg (Německo) a Dering Service de l’Emploi (Francie) a který si klade za cíl zvýšit úroveň tlumočníků znakového jazyka v jednotlivých státech a vytvořit  další možnosti pro jejich uplatnění; oslavy 10. výročí založení Komory, jejichž největší událostí byla mezinárodní konference s účastí řady významných českých i zahraničních odborníků z oblasti tlumočení pro neslyšící; 28 repríz 8 různých divadelních představení, 3 tlumočení koncerty, derniéra tlumočeného představení Perfect Days, které tlumočníci Komory úspěšně doprovázeli celých 5 let; 37 vzdělávacích seminářů a kurzů, konání tlumočených zážitkových dnů pro neslyšící děti a jejich slyšící kamarády v rámci projektu Tlumočník očima neslyšícího dítěte

 

  

2011 – úspěšné ukončení spolupráce na mezinárodním projektu Eurosign Interpreter jehož cílem bylo vytvořit a pilotně ověřit materiály pro tlumočníky, kteří jsou schopni tlumočit mezi dvěma rozdílnými znakovými jazyky; navázání užší spolupráce s novými subjekty a sobami (Maya de Wit, Stuart Anderson, Komora soudních tlumočníků České republiky aj.); zahájení cyklu tlumočených prohlídek s průvodcem ve vybraných pražských objektech, který vznikl ve spolupráci Komory a Národního muzea a dále Komory a Národní galerie; tlumočení v rámci Pražské muzejní noci a Pražské muzejní hry; v rámci projektu Tlumočník očima neslyšícího dítěte se podařilo zrealizovat aktivity s tutorem, v rámci kterých děti spojují nabyté teoretické informace o tlumočení pro neslyšící přímo v reálných životních situacích v blízkosti svého bydliště; 21 repríz 7 různých divadelních představení, 3 premiéry a 1 tlumočený koncert; vydání DVD skupiny Traband Neslýchané s výběrem toho nejlepšího, co kapela nahrála, přetlumočeného do českého znakového jazyka tlumočníky Komory; 30 jednotlivých vzdělávacích seminářů a kurzů v rámci Certifikačního vzdělávacího programu Komory; 9 nových e-learningových programů; velká spoluúčast Komory na projednávání otázek týkajících se tlumočení na evropské úrovni.

 

Současné směřování Komory

Komora se zapojuje do různých jednání vedoucí k lepšímu legislativnímu ukotvení pozice tlumočníka. Komora se také snaží zlepšovat podmínky pro tlumočníky v celé České republice a samozřejmě tím zlepšit i situaci pro neslyšící občany. Komoře záleží na tom, aby byli dostupní kvalitní a profesionální tlumočníci. Komora pořádá vzdělávací semináře a kurzy pro tlumočníky. Pořádá různá neformální setkání tlumočníků na konkrétní témata. Připravuje i hlubší spolupráci a výměnu zkušeností se zahraničím. 

V minulosti Komora realizovala Certifikační vzdělávací program a dalších kurzy a vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost, pro neslyšící děti (projekt TOND), jejich rodiče a pedagogy a pro zástupce nejrůznějších profesí, kteří přicházejí s neslyšícími často do kontaktu. V současnosti se zaměřuje na další specializované vzdělávání tlumočníků v konkrétních oblastech. 

Pro své členy Komora pořádá relaxační aktivity. Členové dostávají pravidelně Komoří zpravodaj s nejnovějšími informacemi z oblasti tlumočení a dění v Komoře. Několikrát do roka Komora vydává tematické Komoří bulletiny posílané e-mailem.