Aktuální legislativa

Nárok neslyšících a hluchoslepých osob na tlumočení zdarma vychází ze Zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Jeho aktuální znění najdete zde.

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity přeložilo Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob do českého znakového jazyka. Materiál je dostupný ve formátu hybridní knihy třetí generace, což je speciální publikační formát, který obsahuje text v psaném (českém) jazyce + text/video v (českém) znakovém jazyce + zvukový záznam mluveného (českého) jazyka. 

 

 

Dle Listiny základních práv a svobod mají Neslyšící právo dostávat informace ve svém mateřském jazyce, tedy v českém znakovém jazyce. 

 

Tlumočení v rámci sociálních služeb upravuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. §56 (aktuální znění zde).

 

Tlumočení ve vzdělávání upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále jej specifikuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 

Mezi povinnosti vysokých škol vyplývajících z vysokoškolského zákona patří zajistit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole, mezi ně patří i tlumočení.

 

Tlumočení u soudu upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Vyhledat soudního tlumočníka můžete v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

Ratifikací Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ze dne 28. 9. 2009 vznikla České republice povinnost zřídit monitorovací orgán pro naplňování práv osob se zdravotním postižením ve smyslu čl. 33 odst. 2 této Úmluvy. Tímto orgánem byl ustanoven Úřad veřejného ochránce práv, který monitoruje práva osob se zdravotním postižením. Ombudsman se systematický zabývá problematikou práv osob se zdravotním postižením a jejich naplňováním. Provádí výzkumy, vydává doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním práv osob se zdravotním postižením a dále také navrhuje opatření směřující k ochraně osob se zdravotním postižením.

Více informací naleznete zde: https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnim-postizenim/

Překlad Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením do českého znakového jazyka naleznete zde: https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnim-postizenim/umluva-ve-znakovem-jazyce/