Etický kodex

Etický kodex České komory tlumočníků znakového jazyka určuje základní povinnosti a práva jejích tlumočníků při výkonu tlumočnické profese a v souvislosti s ním.

Je vytvořen za účelem naplnění práv všech klientů na plnohodnotnou komunikaci a platí v situacích, které nejsou jinak regulovány zákony nebo předpisy.

Komora stanovila tyto základní principy etického chování:

 

 

 

 

 • Tlumočník je osoba, která v rámci své profese převádí za úplatu smysl sdělení z výchozího jazyka do jazyka cílového. Je prostředníkem mezi dvěma osobami, které by se bez něj nedorozuměly. Tlumočník se nesnaží být aktivním účastníkem komunikace.
 • Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem a kvalifikaci. Tlumočník je povinen se na tlumočení řádně a včas připravit. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu své práce.
 • Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv situaci, v jejímž rámci tlumočí.
 • Tlumočník je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co se dozví během tlumočení a přípravy na ně, včetně identity svých klientů.
 • Tlumočník nezaujímá k tlumočené situaci ani ke klientům osobní postoje a nehodnotí je.
 • Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, pohlaví, věk, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, rozumovou úroveň,  pověst a smýšlení.
 • Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj nevhodných pracovních podmínek nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení, a mohl tak poškodit některou ze zúčastněných osob včetně sebe.
 • Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese v případech, že má podezření na aktivity, které jsou v konfliktu se zákonem nebo porušují lidská práva.
 • Tlumočník sleduje vývoj své profese u nás i ve světě, vzdělává se a soustavně zvyšuje svou profesionální úroveň.
 • Tlumočník spolupracuje s ostatními kolegy při prosazování a obhajobě společných profesních zájmů.
 • Tlumočník dbá na to, aby nepoškodil svým jednáním dobré jméno svého kolegy, Komory nebo tlumočnické profese.
 • Tlumočník zná Etický kodex Komory a dodržuje ho. Porušení pravidel Etického kodexu může vést až k vyloučení tlumočníka z Komory, a to na základě rozhodnutí Komise pro Etický kodex.

 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka